Samen

Samen leren

Soms zijn er meerdere leerlingen binnen een klas die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kan gaan om het stimuleren van leren of juist het bieden van extra uitdaging. Ook kunnen er een aantal kinderen zijn die last hebben van faalangst of onzekerheid en zich daardoor niet optimaal kunnen ontwikkelen. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen ondersteunen hen graag in kleine groepen. Dit doen zij met laagdrempelige trainingen en kleine klassen, zodat ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Hierbij hebben onze professionals altijd oprechte aandacht voor ieder kind zodat zij hen goed verder kunnen helpen.

Training

Trainingen

We ondersteunen leerlingen met specifieke uitdagingen graag aan de hand van groepstrainingen. Hier leren zij in een veilige omgeving – onder begeleiding van onze orthopedagogen en kinderpsychologen – om te gaan met angst, hun zelfvertrouwen te vergroten of oefenen zij met sociale vaardigheden die hen verder gaan helpen in hun dagelijkse leven. We onderzoeken samen met leerkracht of de leerling extra ondersteuning kan gebruiken, en welke vorm het beste past. Dit kan een training op maat zijn of met een van de volgende trainingen:

Faalangst

Faalangst kan een grote belemmeringen zijn voor leerlingen. Een kind kan bijvoorbeeld erg hard geleerd hebben voor een toets of spreekbeurt en door een ‘black-out’ ineens niks meer weten. Dit zorgt er vervolgens voor dat het kind nog angstiger wordt bij een volgende toets, waardoor de situatie verergerd. Dit zie je niet alleen terug in de schoolresultaten – de resultaten liggen bijvoorbeeld ver onder het verwachte niveau – maar ook in het welzijn van het kind, dat bijvoorbeeld steeds meer gespannen raakt. Om te zorgen dat de leerling (weer) vertrouwen krijgt in zichzelf begeleidt een deskundige de leerling in een groep. Zo leert het kind met en van anderen hoe hij of zij om kan gaan met de angst. De leerling ontdekt in de training wat de angst precies is, wat je kunt doen op het moment dat de angstgevoelens weer naar boven komen en hoe je het kunt verminderen.

Sociale vaardigheden

Hoe gedraag je je in een groep? Wat kan wel en niet in specifieke sociale situaties? Tijdens de training gaan we op een speelse en positieve manier met kinderen aan de slag om antwoord te geven op deze vragen. In een kleine groep creëren we een veilige sfeer waar kinderen inzicht krijgen in hun eigen gedrag en hoe dit op anderen overkomt. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen focussen hierbij op het vergroten van hun zelfvertrouwen door het begeleiden van positieve ervaringen. Hierdoor zullen zij uiteindelijk minder angst of spanning ervaren en tools in huis om zich staande te houden in sociale situaties.

Weerbaarheid

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer er van ze verwacht wordt dat ze zelfstandig zijn en zich staande kunnen houden in verschillende sociale situaties. Bij sommige leerlingen lukt dit echter beter dan bij anderen. Enkele kinderen zijn bijvoorbeeld erg onzeker, teruggetrokken of hebben moeite om aansluiting te vinden bij andere kinderen. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen gaan graag met deze leerlingen aan de slag om hun weerbaarheid te vergroten. We zorgen dat ze zichzelf beter leren begrijpen en dat ze vertrouwen krijgen in hun eigen talenten en vaardigheden. Dit doen we in groepsverband, zodat de kinderen van elkaar kunnen leren en ook het groepsproces goed onder de knie krijgen. Ook leren ze om grenzen aan te leren aangeven en werken we aan het opbouwen van hun eigenwaarde. Hierdoor krijgen de leerlingen onder andere een stevige basis mee voor de overstap naar het voortgezet onderwijs en leren ze om met meer vertrouwen hun dagelijkse leven te leiden.

Brugklastraining

De meeste kinderen ervaren een gezonde spanning wanneer ze bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Want wat gaat er allemaal veranderen? En hoe moet je daar als leerling mee omgaan? Vanuit onze jarenlange ervaring met leerlingen die de overstap van groep 8 naar de eerste klas maken, hebben wij de training ‘Brugklas Bikkels’ ontwikkeld om hun vragen te beantwoorden en om leerlingen extra handvatten te geven tijdens deze uitdagende periode. We gaan in de groep onder andere aan de slag met het vergroten van de sociale vaardigheden en de weerbaarheid van leerlingen, het verschil tussen gezonde en ongezonde spanning, en het 5G-schema van gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. Zo wordt de overstap een stuk(je) minder spannend!

KIES – Kinderen in een Echtscheiding

KIES staat dan wel voor Kinderen In Een Scheiding, maar ‘kiezen’ voor een scheiding doen kinderen zeker niet. Het kan, hoe rustig de scheiding van de ouders ook loopt, altijd een erg onrustige en onzekere periode voor een kind. Ook al lijkt het kind er nu nog geen last van te hebben, op een latere periode kunnen er alsnog spanning bovenkomen uit deze rumoerige tijd. Wij leren kinderen van 8 tot 12 jaar dan ook graag om te gaan met hun emoties. Dit doen we in een groep, onder begeleiding van onze gecertificeerde kies-trainers. Op deze manier voelen de kinderen zich gesteund door leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken, en kunnen ze elkaar ook verder helpen.

AD(H)D op school

Kinderen met AD(H)D kunnen vaak niet of moeilijk stilzitten, hebben moeite om zich te concentreren en vergeten regelmatig de spullen die ze nodig hebben voor de schooldag. Dit leidt ertoe dat zij vaak door de leerkracht worden aangesproken op hun gedrag. Dit heeft invloed op de klas, de schoolresultaten van de leerling, de leerkracht en niet te vergeten de stemming van de leerling: want hoe leuk is het nog om les te krijgen wanneer je continu wordt gecorrigeerd of als iets steeds maar niet lukt? Onze orthopedagogen en kinderpsychologen gaan daarom aan de slag met leerlingen met aandachts- en concentratieproblemen, zodat zij hun impulsiviteit en hyperactiviteit leren beheersen en zich (weer) goed voelen in de klas.

Hoogbegaafdheid op school

Kinderen die hoogbegaafd zijn kunnen problemen krijgen met het plannen, leren en organiseren van hun schoolwerk. Doordat zij een hoog ontwikkeld denkvermogen hebben, hoeven ze dit namelijk vaak (nog) niet te gebruiken. Dit kan op een latere leeftijd problemen veroorzaken, wanneer zaken minder voor de hand liggend zijn of wanneer er meer planning nodig is. Daarom trainen we leerlingen met hoogbegaafdheid in het ontwikkelen van hun werkgeheugen, planning- en organisatorische vaardigheden, het vasthouden van concentratie en doelgericht werken. Ook besteden we tijdens deze training aandacht aan faalangst, perfectionisme, sociale vaardigheden en het belang van het doorzettingsvermogen.

Zelfbeeld

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf. Maar wanneer een leerling continu bang is om niet goed genoeg te zijn heeft kan dit een behoorlijke invloed hebben op zijn of haar (schoolse) ontwikkeling. Daarom ondersteunen we kinderen om dit negatieve zelfbeeld om te buigen en vanuit zelfvertrouwen te werken. Onze trainers en kinderpsychologen zullen de leerlingen opdrachten geven in groepsverband, waardoor hun zelfvertrouwen een boost krijgt.

Stimuleren

Stimuleringsklas

We helpen bij het ondersteunen van kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van één of meerdere vakken. Door de kinderen in een aparte groep aanvullend te begeleiden of te voorzien van pre-teaching kunnen zij meekomen en zich blijven ontwikkelen. Indien wenselijk kunnen wij zorgen voor een compleet pakket dat klaar staat voor de leerkracht, zodat hij of zij de rest van de week ook op een laagdrempelige manier extra begeleiding kan bieden.

Plusklas

Plusklas

Samen met de interne begeleider en leerkrachten overleggen we welke kinderen van groep 4 tot en met groep 8 extra uitgedaagd kunnen worden in hun kennis en vaardigheden. Onze orthopedagogen en onderwijskundigen zorgen vervolgens voor een uitdagend programma dat een dagdeel per week kan worden aangeboden. Ook zorgen zij voor uitdagende projecten die voor de rest van de week verweven wordt in de lesstof. Denk bijvoorbeeld aan Engelse teksten, scheikundeproeven of onderzoek doen naar (de gevaren van) het internet.

Leren

Remedial Teaching

Een kind kan nog zo slim zijn, maar wanneer hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven zijn de resultaten op school vaak niet goed. Daarom werken onze Remedial Teachers in kleine groepjes aan het verbeteren van de specifieke (didactische) leerdoelen van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van hun woordenschat, het begrijpen van taal en het ‘leren leren’. Ook leren de leerlingen hun gedachten op papier te zetten, hoe ze toetsen moeten maken en hoe je een werkstuk maakt. Zo leggen ze een goede basis voor de rest van hun schooltijd.

Huiswerkklas

Huiswerkklas op school

Sommige kinderen hebben veel moeite met het maken van hun huiswerk, bijvoorbeeld door leerproblemen of door een lastige thuissituatie. Daarnaast wordt er na de overstap van de basisschool naar de middelbare school veel meer zelfstandigheid verwacht van leerlingen. Vooral het leren plannen, in combinatie met de hoeveelheid huiswerk voor verschillende vakken blijkt voor velen een struikelblok te zijn. Wanneer zij hier thuis of binnen de klas niet de juiste begeleiding voor krijgen, kan een huiswerkklas via BijDeHand Begeleiding – onderdeel van ons moederbedrijf Praktijk Vergne – een uitkomst zijn.

Leerlingen van groep 7 en groep 8 krijgen in deze huiswerkklas – die vanuit de school aangeboden kan worden als naschoolse activiteit – extra ondersteuning van orthopedagogen en kinderpsychologen. Zij werken hierbij in een vast lokaal op school, waar een rustige en stimulerende omgeving gecreëerd kan worden. Ook wordt hiermee de drempel weggenomen om naar een andere locatie te moeten. De leerlingen krijgen in de huiswerkklas volledige aandacht om hen te helpen hoe je huiswerk moet maken én plannen. Er wordt ruim aandacht besteed aan individuele leerstijlen, vragen over de stof zelf en het vergroten van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de leerling. De vorderingen worden regelmatig teruggekoppeld naar de ouders en – wanneer wederzijds afgesproken – naar de school.

Huiswerkklas

Huiswerkbegeleiding op locatie

Naast een huiswerkklas op school kan het schoolteam de leerlingen die extra hulp nodig hebben – in overleg met de ouders – ook doorverwijzen naar een van de locaties voor huiswerkbegeleiding. Via BijDeHand Begeleiding – onderdeel van ons moederbedrijf Praktijk Vergne – wordt namelijk een rustige en stimulerende omgeving geboden waar leerlingen leren om huiswerk te maken én te plannen. De school kan hier ook vaste plaatsen inkopen voor het schooljaar, zodat er altijd plek is voor extra begeleiding.

De professionals van BijDeHand Begeleiding, helpen leerlingen van groep 7 en groep 8 bij het begrijpen en maken van hun huiswerk voor de verschillende vakken. Dit wordt altijd gedaan op een manier die past bij de leerstijl van de leerling, en die erop is gericht om de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind te vergroten. Dit zal daarnaast ook bijdragen aan een meer soepele overstap naar het voortgezet onderwijs, waar nog meer structuur en planning wordt verwacht vanuit de leerling. Onze collega’s van de huiswerkbegeleiding vertellen graag meer over welke gerichte begeleiding zij kunnen bieden om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling.

Contact

Aan de slag met een groep? Of even overleggen?