Ondersteuning

Individueel en groepsniveau

Wanneer de leer- en gedragsproblemen van een leerling complexer worden is het verstandig om onderzoek te laten doen naar de aard en omvang van de problematiek. Dit maakt het mogelijk om de juiste ondersteuning te kunnen bieden en de jongere verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen zijn bevoegd om diagnostiek te verrichten bij individuele leerlingen en in groepen. Samen met de docent(en), het zorgteam, de ouders en de leerling denken we daarnaast mee over welke steun de jongere verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling. Dit doen we altijd vanuit oprechte aandacht voor de leerling en met respect voor het schoolsysteem en de ouders.
Diagnostiek

We verrichten de volgende diagnostiek

Onderzoek

Intelligentieonderzoek

Soms loopt een middelbare scholier vast in zijn of haar ontwikkeling waardoor er een achterstand of frustratie ontstaat. Of de leerling pakt alle nieuwe kennis en vaardigheden enorm snel op waardoor er andere uitdagingen ontstaan. Ook kunnen jongeren een wisselend beeld van hun intelligentie laten zien of zijn er andere redenen waardoor het lastig kan zijn om een inschatting te maken van het niveau waarop de leerling denkt en werkt.

In al deze gevallen kan een verbaal en non-verbaal intelligentieonderzoek extra inzicht bieden in de cognitieve capaciteiten van de leerling. Met dit onderzoek beantwoorden onze professionals vragen als: Wat mag er op basis van het intelligentieprofiel van de leerling worden verwacht? Waar liggen zijn of haar sterke én zwakke kanten? En welke onderwijsbehoefte heeft de leerling zelf? Op deze manier kan voor iedere leerling een passende oplossing worden gevonden om optimaal te kunnen leren.

Diagnose

Dyslexie

Omdat lezen en spellen een enorm belangrijk onderdeel binnen het onderwijs en het dagelijkse leven zijn, kunnen uitdagingen op dit gebied de ontwikkeling van een jongere erg in de weg staan. Wanneer er bij een leerling vermoeden is van dyslexie, is het dan ook belangrijk om hier de juiste diagnostiek naar uit te laten voeren. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen zijn bevoegd om deze diagnostiek uit te kunnen voeren en de school te ondersteunen in het vervolgtraject, ongeacht de uitkomst.

Wij werken hierbij volgens de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland, en maken onderscheid tussen lees- en spellingproblemen en lichte dyslexie. Wordt er inderdaad lichte dyslexie gediagnosticeerd? Dan stellen we een dyslexieverklaring op. Vervolgens bekijken we samen met het schoolsysteem en de ouders welke ondersteuning we in kunnen zetten om de leerling verder te helpen.

Neem contact met ons op om de betreffende leerling aan te melden voor de diagnostiek. Wij sturen dan de vragenlijsten die door school ingevuld kan worden om een dossier op te starten. In dit dossier zullen ook een recente cijferlijst, het onderwijskundig rapport (vanuit de school) en handelingsplannen over tenminste het afgelopen halfjaar worden toegevoegd. Vervolgens screenen wij deze informatie, zodat we aan kunnen óf de leerling inderdaad in aanmerking komt voor een onderzoek naar dyslexie. We begeleiden de leerling, ouders en school bij iedere stap in dit proces.

 

Diagnose

Dyscalculie

Naast lezen en spellen is ook rekenen een belangrijke vaardigheid voor jongeren. Het helpt bijvoorbeeld bij het klokkijken, maar ook bij hoe je omgaat met geld en vele andere toepassingen. Wanneer een jongere een gebrek aan getal-inzicht heeft, getalsymbolen of -woorden niet goed kan koppelen of de verhoudingen tussen getallen niet goed begrijpt kunnen er rekenproblemen ontstaan. Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen.

Bestaat er vanuit de docent een vermoeden dat een leerling inderdaad hardnekkig moeite heeft bij het aanleren van en automatiseren van reken- en telhandelingen? Dan kunnen onze orthopedagogen en jeugdpsychologen onderzoek doen naar de rekenstoornis dyscalculie. Belangrijk hierbij is dat deze problemen niet toe te kennen zijn aan een beperkte intelligentie, aandachts-, ontwikkelings- of andere problemen. Dit zullen onze professionals vooraf overleggen, zodat de leerling op de juiste manier verder geholpen kan worden.

Mogelijke aanwijzingen in de richting van dyscalculie zijn:

  • Opvallend veel fouten bij eenvoudige rekenopdrachten
  • Geen tijdsbesef of het moeite hebben met het inschatten van hoeveelheden
  • Opvallend langzaam in het maken van rekenopdrachten en heel onzeker over het antwoord
  • Op de vingers blijven tellen, terwijl leeftijdsgenoten dit niet meer doen
  • Moeite met de volgorde van stappen die nodig zijn bij ingewikkelde rekenvragen

Wordt er inderdaad dyscalculie gediagnosticeerd? Dan helpen we de individuele leerling om met een gestructureerde aanpak terug naar de basis te gaan. Hierbij gebruiken we de nieuwste inzichten op het gebied van dyscalculie en rekenonderwijs, die we altijd op maat toepassen. Maar ook als er geen dyscalculie wordt gediagnosticeerd kunnen we de leerling verder helpen,  om op de juiste manier om te gaan met de rekenproblemen. Neem contact met ons op zodat we kunnen adviseren wat mogelijke vervolgstappen zijn.

Diagnose

Diagnostiek op maat

Soms is het nog niet duidelijk uit welke hoek gedrags- of leerproblemen bij een specifieke leerling of een groep leerlingen voortkomen. In dit geval kijken onze ervaren orthopedagogen en kinderpsychologen – met een achtergrond in het onderwijs en de zorg – graag met de leerkracht of het zorgteam mee. Samen onderzoeken we welke vervolgstappen mogelijk en nodig zijn, zodat de leerling zich blijft ontwikkelen en de leerkracht goed les kan blijven geven aan de individuele leerling én de gehele klas.

Contact

Op zoek naar diagnostiek? Of even overleggen?