Ondersteuning

Individueel en groepsniveau

Wanneer leer- en gedragsproblemen complexer worden is het verstandig om onderzoek te laten doen naar de aard en omvang van de problematiek. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen zijn bevoegd om diagnostiek te verrichten bij individuele leerlingen en in groepen. Samen met de leerkracht(en), het zorgteam, de ouders en de leerling denken we daarnaast mee over welke steun de leerling verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling. Ook bekijken we of er extra expertise en ondersteuning nodig is vanuit jeugdhulp, zodat het kind zo goed mogelijk geholpen kan worden. Dit doen we altijd vanuit oprechte aandacht voor de leerling en met respect voor het schoolsysteem en de ouders.
Diagnostiek

We verrichten de volgende diagnostiek

Onderzoek

Intelligentieonderzoek

Soms loopt een leerling vast in zijn of haar ontwikkeling waardoor er een achterstand of frustratie ontstaat. Of de leerling pakt alle nieuwe kennis en vaardigheden enorm snel op waardoor er andere uitdagingen ontstaan. Ook kunnen leerlingen een wisselend beeld laten zien of zijn er andere redenen waardoor het lastig kan zijn om een inschatting te maken van het niveau waarop de leerling denkt en werkt.

In al deze gevallen kan intelligentieonderzoek extra inzicht bieden in de cognitieve capaciteiten van de leerling. Met dit onderzoek beantwoorden onze professionals vragen als: Wat mag er op basis van het intelligentieprofiel van de leerling worden verwacht? Waar liggen zijn of haar sterke én zwakke kanten? En welke onderwijsbehoefte heeft de leerling zelf? Op deze manier kan voor iedere leerling een passende oplossing worden gevonden om optimaal te kunnen leren.

Test

NIO

NIO staat voor Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Het is een eindtoets die een indicatie geeft van het niveau van de leerling, voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. De toets is een stuk korter in vergelijking met andere eindtoetsen: in totaal duurt de NIO slechts twee uur.

Onze orthopedagogen en kinderpsychologen nemen de toets in groepsverband af. Hierbij wordt er rekening gehouden met eventuele spanning bij de leerlingen en er is halverwege een korte pauze. In totaal worden er zes onderdelen getoetst, waarna de resultaten worden nagekeken en overgedragen aan de school. Vervolgens is het aan het schoolteam om tot een passend advies te komen voor de leerlingen. Wanneer hier twijfel over bestaat kunnen wij hier uiteraard bij ondersteunen.

Diagnose

Hoogbegaafdheid

Ook (hoog)begaafdheid brengt uitdagingen met zich mee. Kinderen met een hoog ontwikkeld denkvermogen hebben bijvoorbeeld vaak moeite met plannen en organiseren, het vasthouden van concentratie of motivatie en het doelgericht kunnen werken. Daarom is het bij vermoedens van (hoog)begaafdheid belangrijk om – in overleg met de leerling en de ouders – onderzoek te laten doen zodat de juiste ondersteuning geboden kan worden. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen verrichten de diagnostiek en kijken hierbij naar alle facetten die van toepassing zijn bij meervoudige begaafdheid. Ook adviseren zij over (onderwijs)behoeften en mogelijkheden voor de toekomst, zodat de leerling zich goed blijft ontwikkelen.

Dyslexie

Dyslexie

Omdat lezen en spellen een enorm belangrijk onderdeel binnen het onderwijs en het dagelijkse leven zijn, kunnen uitdagingen op dit gebied de ontwikkeling van een kind erg in de weg staan. Wanneer er bij een leerling vermoeden is van dyslexie, is het dan ook belangrijk om hier de juiste diagnostiek naar uit te laten voeren. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen zijn bevoegd om deze diagnostiek uit te kunnen voeren en de school te ondersteunen in het vervolgtraject, ongeacht de uitkomst.

Wij werken hierbij volgens de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland, en maken onderscheid tussen lees- en spellingproblemen, lichte dyslexie en ernstige dyslexie. Voor laatstgenoemde is ons moederbedrijf Praktijk Vergne aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, dat de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie bewaakt en bevordert.

Wordt er lichte dyslexie gediagnosticeerd? Dan stellen we een dyslexieverklaring op. Vervolgens bekijken we samen met het schoolsysteem en de ouders welke ondersteuning we in kunnen zetten om de leerling verder te helpen. Wordt er ernstige dyslexie vastgesteld? Dan komt de leerling in aanmerking voor een vergoed dyslexietraject. Wij pakken dit traject op en zetten de behandelmethode Skribbel in. In deze innovatieve online omgeving worden verschillende, op maat gemaakte digitale werkvormen ingezet om het lezen en spellen van de leerling te bevorderen.

Neem contact met ons op om de leerling aan te melden voor diagnostiek. Wij sturen dan de vragenlijsten die door school ingevuld kan worden om een dossier op te starten. In dit dossier zullen ook een overzicht van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en handelingsplannen over de afgelopen twee meetmomenten worden toegevoegd. Vervolgens screenen wij deze informatie, zodat we aan kunnen óf de leerling inderdaad in aanmerking komt voor een onderzoek naar lichte of ernstige dyslexie. We begeleiden de leerling, ouders en school bij iedere stap in dit proces.

Dyscalculie

Dyscalculie

Naast lezen en spellen is ook rekenen een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Het helpt bijvoorbeeld bij het klokkijken, maar ook bij hoe je omgaat met geld en vele andere toepassingen. Wanneer een kind een gebrek aan getal-inzicht heeft, getalsymbolen of -woorden niet goed kan koppelen of de verhoudingen tussen getallen niet goed begrijpt kunnen er rekenproblemen ontstaan. Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen.

Bestaat er vanuit de leerkracht een vermoeden dat een leerling inderdaad moeite heeft bij het aanleren van en automatiseren van reken- en telhandelingen? Dan kunnen onze orthopedagogen en kinderpsychologen onderzoek doen naar de rekenstoornis dyscalculie. Belangrijk hierbij is dat de problemen niet (alleen) toe te kennen zijn aan een beperkte intelligentie, aandachts-, ontwikkelings- of andere problemen. Dit zullen onze professionals vooraf overleggen, zodat de leerling op de juiste manier verder geholpen kan worden.

Mogelijke aanwijzingen in de richting van dyscalculie zijn:

  • Opvallend veel fouten bij eenvoudige rekensommen
  • Moeite met klokkijken of het inschatten van hoeveelheden
  • Opvallend langzaam in het maken van rekensommen en heel onzeker over het antwoord
  • Op de vingers blijven tellen, terwijl leeftijdsgenoten dit niet meer doen
  • Moeite met de volgorde van stappen die nodig zijn bij ingewikkelde rekensommen

Wordt er inderdaad dyscalculie gediagnosticeerd? Dan helpen we de individuele leerling om met een gestructureerde aanpak terug naar de basis te gaan. Hierbij gebruiken we de nieuwste inzichten op het gebied van dyscalculie en rekenonderwijs, die we altijd op maat toepassen. Maar ook als er geen dyscalculie wordt gediagnosticeerd kunnen we de leerling verder helpen,  om op de juiste manier om te gaan met de rekenproblemen. Neem contact met ons op zodat we kunnen adviseren wat mogelijke vervolgstappen zijn.

Diagnose

Diagnostiek op maat

Soms is het nog niet duidelijk uit welke hoek gedrags- of leerproblemen bij een specifieke leerling of een groep leerlingen voortkomen. In dit geval kijken onze ervaren orthopedagogen en kinderpsychologen – met een achtergrond in het onderwijs en de zorg – graag met de leerkracht of het zorgteam mee. Samen onderzoeken we welke vervolgstappen mogelijk en nodig zijn, zodat de leerling zich blijft ontwikkelen en de leerkracht goed les kan blijven geven aan de individuele leerling én de gehele klas.

Contact

Op zoek naar diagnostiek? Of even overleggen?