Samen

Samen leren

Binnen een grotere klas zijn er vaak meerdere leerlingen die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben. Dit kan gaan om extra ondersteuning door dyslexie of juist het bieden van extra uitdaging bij hoogbegaafdheid. Ook kunnen er een aantal leerlingen zijn die last hebben van faalangst of (meer dan ‘normale’) onzekerheid, waardoor zij zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. Door hen in kleine klassen of groepen extra ondersteuning te bieden, krijgt iedere leerling de kans om zich veilig en gewaardeerd te voelen. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen helpen hen graag met oprechte aandacht, zodat we samen voor ontwikkeling kunnen gaan. Dit doen we altijd in lijn met de mogelijkheden binnen het schoolsysteem en de wensen van het schoolteam, de ouders en natuurlijk de leerling.

Training

Trainingen

We ondersteunen leerlingen met specifieke uitdagingen graag aan de hand van groepstrainingen. Hier leren zij in een veilige omgeving – onder begeleiding van onze orthopedagogen en kinderpsychologen – om te gaan met angst, hun zelfvertrouwen te vergroten of oefenen zij met sociale vaardigheden die hen verder gaan helpen in hun dagelijkse leven. We onderzoeken samen met de docent en de mentor of de leerling extra ondersteuning kan gebruiken, en welke vorm het beste past. Dit kan een training op maat zijn of met een van de volgende trainingen:

Faalangst

Soms heeft een leerling heel hard geleerd, maar krijgt hij of zij een ‘black-out’ tijdens een toets of examen. Het kan zijn dat de jongere dan te maken heeft met faalangst. Andere signalen om dit te herkennen zijn leerlingen die toetsen vermijden of regelmatig ‘ziek’ zijn op dagen dat er een toets is. Ook kan het zijn dat de resultaten ver onder het verwachte niveau liggen of dat je tijdens de toets merkt dat de leerling enorm gespannen is. Om te zorgen dat de jongere weer vertrouwen krijgt in zichzelf begeleidt een deskundige de leerling in een groep, om zo om te leren gaan met de angst. Hij of zij leert wat de angst precies is en wat je kunt doen op het moment dat de angstgevoelens weer naar boven komen.

AD(H)D op school

Jongeren met AD(H)D kunnen vaak niet of moeilijk stilzitten, hebben moeite om zich te concentreren en vergeten regelmatig de spullen die ze nodig hebben voor de schooldag. Dit leidt ertoe dat zij vaak door de docent worden aangesproken op hun gedrag of uit de klas worden gestuurd. Dit heeft invloed op de klas, de schoolresultaten van de leerling, de docent en niet te vergeten de stemming van de leerling: want hoe leuk is het nog om les te krijgen wanneer je continu wordt gecorrigeerd of als iets steeds maar niet lukt? Onze orthopedagogen en kinderpsychologen gaan daarom aan de slag met leerlingen met aandachts- en concentratieproblemen, zodat zij hun impulsiviteit en hyperactiviteit leren beheersen en zich (weer) goed voelen in de klas.

Hoogbegaafdheid op school

Jongeren die hoogbegaafd zijn kunnen problemen krijgen met het plannen, leren en organiseren van hun huiswerk. Doordat zij een hoog ontwikkeld denkvermogen hebben, hoeven ze dit namelijk vaak (nog) niet te gebruiken. Dit kan op een latere leeftijd problemen veroorzaken, wanneer zaken minder voor de hand liggend zijn of wanneer er meer planning nodig is. Daarom trainen we leerlingen met hoogbegaafdheid in het ontwikkelen van hun werkgeheugen, planning- en organisatorische vaardigheden, het vasthouden van concentratie en doelgericht werken. Ook besteden we tijdens deze training aandacht aan faalangst, perfectionisme en het belang van het doorzettingsvermogen.

Sociale vaardigheden

Niet alle leerlingen krijgen mee, of kunnen inschatten, wat gewenst gedrag is in bepaalde situaties. Dit kan uitdagingen veroorzaken, omdat het een essentiële vaardigheid is om goed samen te kunnen werken, conflicten op te kunnen lossen en je gedrag aan te passen op basis van wat er nodig is. Voor deze leerlingen bieden we een op maat gemaakte training in sociale vaardigheden. Hiermee leren kinderen inzicht te krijgen in hun eigen gevoelens, om te gaan met de gevoelens van anderen en leren zij welke invloed zij hier zelf op hebben. Zo krijgen leerlingen een goede basis om op een gezonde manier met elkaar én jezelf om te kunnen gaan.

Weerbaarheid

Om goed zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen leren om weerbaar te zijn. Sommige leerlingen hebben er echter moeite mee om ruimte voor zichzelf in te nemen, grenzen aan te geven of om zichtbaar te zijn. Dit kan voortkomen uit een lage eigenwaarde en heeft niet alleen invloed op de schoolresultaten maar ook op het welzijn van de jongere. Onze professionals ondersteunen deze leerlingen graag om in groepsverband te werken aan het vergroten van hun weerbaarheid, het verbeteren van hun zelfkennis en het verhogen van hun eigenwaarde. We besteden ruim aandacht aan sociale vaardigheden, talenten en hoe je leert om jezelf verder te ontwikkelen. Zo creëert de leerling een stevige basis voor de toekomst.

Van het SPO naar het VO met plezier

In groep 8 kennen leerlingen inmiddels de weg: de school is vertrouwd, er is een vaste juf of meester en de kinderen zijn de oudsten van de school. En dan komt daar het moment dat zij naar de middelbare school gaan. Hier zijn leerlingen ineens weer de jongsten, staat er bij ieder vak een andere docent voor de klas en wordt er vooral veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling gevraagd. Een behoorlijk verschil! Om leerlingen goed bij deze overgang te begeleiden trainen onze orthopedagogen en kinderpsychologen hen graag. Ze leren de kinderen meer over het leren plannen, leren en organiseren van huiswerk, hoe de interactie met klasgenoten en docenten verandert en hoe je bijvoorbeeld om kunt gaan met social media. Door dit vanuit de school te organiseren krijgen de leerlingen een extra steuntje in hun rug, in hun laatste tijd op de basisschool!

Stimuleren

Stimuleringsklas

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij een of meerdere vakken. Door hen in een kleine groep extra aandacht te geven en passend hun leerstijl aanvullend te begeleiden, lopen ze geen achterstand op en kunnen ze zich blijven ontwikkelen. Onze professionals geven deze ondersteunende les in lijn met het schoolbeleid en de wensen van de docent. Daarnaast zorgen zij dat de docent een compleet en duidelijk pakket heeft om de leerlingen de rest van de week ook op een laagdrempelige manier te kunnen ondersteunen.

Leren

Remedial Teaching

Wanneer een leerling moeite heeft met lezen en schrijven kunnen de schoolprestaties achterblijven. Dit heeft niet altijd te maken met intelligentie maar kan ook komen door leer- of gedragsproblemen. Onze Remedial Teachers helpen docenten en mentoren om vast te stellen wie baat zou hebben bij extra ondersteuning, en helpen de leerlingen vervolgens in kleine groepen met specifieke (didactische) leerdoelen. Denk hierbij aan het uitbreiden van hun woordenschat, het begrijpen van rekenmethodes en het ‘leren leren’. Hierbij houden we altijd rekening met de individuele behoeften van iedere leerling en met de wensen en mogelijkheden van ouders en het schoolsysteem. Samen gaan we voor ontwikkeling.

Huiswerkklas

Huiswerkklas op school

Wanneer jongeren structureel problemen hebben met het maken of het plannen van hun huiswerk, kan een huiswerkklas op school een oplossing bieden. De orthopedagogen en kinderpsychologen van BijDeHand Begeleiding – onderdeel van ons moederbedrijf Praktijk Vergne – begeleiden de leerlingen dan ook graag bij het begrijpen en zelfstandig leren plannen van hun huiswerk. Ook kunnen zij direct extra ondersteuning bieden bij eventuele leerproblemen. De professionals overleggen met de docent en het zorgteam welke leerlingen baat zouden hebben bij extra ondersteuning, en stemmen dit vervolgens af met de jongere en zijn of haar ouders.

Door met een vast lokaal binnen de school te werken – aangeboden als naschoolse activiteit – kunnen de professionals een rustige en stimulerende omgeving bieden om de leerling te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Ook wordt hiermee de drempel weggenomen om naar een andere locatie te moeten. Er wordt binnen de huiswerkklas veel aandacht besteed aan individuele leerstijlen, vragen over de stof zelf en het vergroten van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de leerling. De vorderingen worden vervolgens regelmatig teruggekoppeld naar de ouders en – wanneer wederzijds afgesproken – naar de school.

Begeleiding op locatie

Huiswerkbegeleiding op locatie

Het maken van huiswerk wordt door sommige jongeren gezien als een bijna onmogelijke opgave. Dit kan komen door leerproblemen, een lastige thuissituatie of door hardnekkige uitdagingen op het gebied van gedrag of motivatie. Op zo’n moment kan een leerling – in overleg met de ouders – doorverwezen worden naar een van onze locaties voor huiswerkbegeleiding. Via BijDeHand Begeleiding – onderdeel van ons moederbedrijf Praktijk Vergne – wordt een rustige en stimulerende omgeving geboden waar leerlingen de volledige aandacht krijgen om hen te helpen hoe je huiswerk moet maken én plannen.

Onze orthopedagogen en kinderpsychologen begeleiden de leerlingen bij het omgaan met de hoeveelheid huiswerk en de gevraagde zelfstandigheid binnen het voortgezet onderwijs. Dit wordt altijd gedaan op een manier die past bij de leerstijl van de leerling, en die erop is gericht om de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de jongere te vergroten. De school kan voor het doorverwijzen van leerlingen vaste plaatsen inkopen voor het schooljaar, zodat er altijd plek is voor extra begeleiding. Onze collega’s van de huiswerkbegeleiding vertellen graag meer over welke gerichte begeleiding zij kunnen bieden om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling.

Contact

Aan de slag met een groep? Of even overleggen?